پیچ شیروانی

بهمن ۲۱, ۱۳۹۹
مهره شش گوش آهنی

نقشه و اندازه مهره شش گوش آهنی M39

مهره شش گوش آهنی M39 پیچ آهنی یکی از پیچ‌های مهم و پرمصرف در اتصالات فلزی است و در صنایع مختلف و ساخت و ساز کاربرد […]
بهمن ۲۱, ۱۳۹۹
مهره شش گوش آهنی

نقشه و اندازه مهره شش گوش آهنی M36

مهره شش گوش آهنی M36 پیچ آهنی یکی از پیچ‌های مهم و پرمصرف در اتصالات فلزی است و در صنایع مختلف و ساخت و ساز کاربرد […]
بهمن ۲۱, ۱۳۹۹
مهره شش گوش آهنی

نقشه و اندازه مهره شش گوش آهنی M33

مهره شش گوش آهنی M33 پیچ آهنی یکی از پیچ‌های مهم و پرمصرف در اتصالات فلزی است و در صنایع مختلف و ساخت و ساز کاربرد […]
بهمن ۲۱, ۱۳۹۹
مهره شش گوش آهنی

نقشه و اندازه مهره شش گوش آهنی M30

مهره شش گوش آهنی M30 پیچ آهنی یکی از پیچ‌های مهم و پرمصرف در اتصالات فلزی است و در صنایع مختلف و ساخت و ساز کاربرد […]
بهمن ۲۰, ۱۳۹۹
مهره شش گوش آهنی

نقشه و اندازه مهره شش گوش آهنی M27

مهره شش گوش آهنی M27 پیچ آهنی یکی از پیچ‌های مهم و پرمصرف در اتصالات فلزی است و در صنایع مختلف و ساخت و ساز کاربرد […]
بهمن ۲۰, ۱۳۹۹
مهره شش گوش آهنی

نقشه و اندازه مهره شش گوش آهنی M22

مهره شش گوش آهنی M22 پیچ آهنی یکی از پیچ‌های مهم و پرمصرف در اتصالات فلزی است و در صنایع مختلف و ساخت و ساز کاربرد […]
بهمن ۲۰, ۱۳۹۹
مهره شش گوش آهنی

نقشه و اندازه مهره شش گوش آهنی M20

مهره شش گوش آهنی M20 پیچ آهنی یکی از پیچ‌های مهم و پرمصرف در اتصالات فلزی است و در صنایع مختلف و ساخت و ساز کاربرد […]
بهمن ۲۰, ۱۳۹۹
مهره شش گوش آهنی

نقشه و اندازه مهره شش گوش آهنی M18

مهره شش گوش آهنی M18 پیچ آهنی یکی از پیچ‌های مهم و پرمصرف در اتصالات فلزی است و در صنایع مختلف و ساخت و ساز کاربرد […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۹
مهره شش گوش آهنی

نقشه و اندازه مهره شش گوش آهنی M16

مهره شش گوش آهنی M16 پیچ آهنی یکی از پیچ‌های مهم و پرمصرف در اتصالات فلزی است و در صنایع مختلف و ساخت و ساز کاربرد […]