پیچ شیروانی

اسفند ۲, ۱۳۹۹
نقشه مهره شش گوش فولادی 10

نقشه و اندازه مهره شش گوش فولادی M16 کلاس ۱۰

مهره شش گوش فولادی M16 کلاس ۱۰ مهره جسمی حلقه‌ای شکل ، گرد یا چندضلعی است که داخل سوراخش رزوه شده است. مهره‌ها یراقی کمکی برای […]
اسفند ۱, ۱۳۹۹
نقشه مهره شش گوش فولادی 10

نقشه و اندازه مهره شش گوش فولادی M18 کلاس ۱۰

مهره شش گوش فولادی M18 کلاس ۱۰ مهره جسمی حلقه‌ای شکل ، گرد یا چندضلعی است که داخل سوراخش رزوه شده است. مهره‌ها یراقی کمکی برای […]
اسفند ۱, ۱۳۹۹
نقشه مهره شش گوش فولادی 10

نقشه و اندازه مهره شش گوش فولادی M20 کلاس ۱۰

مهره شش گوش فولادی M20 کلاس ۱۰ مهره جسمی حلقه‌ای شکل ، گرد یا چندضلعی است که داخل سوراخش رزوه شده است. مهره‌ها یراقی کمکی برای […]
اسفند ۱, ۱۳۹۹
نقشه مهره شش گوش فولادی 10

نقشه و اندازه مهره شش گوش فولادی M22 کلاس ۱۰

مهره شش گوش فولادی M22 کلاس ۱۰ مهره جسمی حلقه‌ای شکل ، گرد یا چندضلعی است که داخل سوراخش رزوه شده است. مهره‌ها یراقی کمکی برای […]
اسفند ۱, ۱۳۹۹
نقشه مهره شش گوش فولادی 10

نقشه و اندازه مهره شش گوش فولادی M24 کلاس ۱۰

مهره شش گوش فولادی M24 کلاس ۱۰ مهره جسمی حلقه‌ای شکل ، گرد یا چندضلعی است که داخل سوراخش رزوه شده است. مهره‌ها یراقی کمکی برای […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۹
نقشه مهره شش گوش فولادی 10

نقشه و اندازه مهره شش گوش فولادی M27 کلاس ۱۰

مهره شش گوش فولادی M27 کلاس ۱۰ مهره جسمی حلقه‌ای شکل ، گرد یا چندضلعی است که داخل سوراخش رزوه شده است. مهره‌ها یراقی کمکی برای […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۹
نقشه مهره شش گوش فولادی 10

نقشه و اندازه مهره شش گوش فولادی M30 کلاس ۱۰

مهره شش گوش فولادی M30 کلاس ۱۰ مهره جسمی حلقه‌ای شکل ، گرد یا چندضلعی است که داخل سوراخش رزوه شده است. مهره‌ها یراقی کمکی برای […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۹
نقشه مهره شش گوش فولادی 10

نقشه و اندازه مهره شش گوش فولادی M33 کلاس ۱۰

مهره شش گوش فولادی M33 کلاس ۱۰ مهره جسمی حلقه‌ای شکل ، گرد یا چندضلعی است که داخل سوراخش رزوه شده است. مهره‌ها یراقی کمکی برای […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۹
نقشه مهره شش گوش فولادی 10

نقشه و اندازه مهره شش گوش فولادی M39 کلاس ۱۰

مهره شش گوش فولادی M39 کلاس ۱۰ مهره جسمی حلقه‌ای شکل ، گرد یا چندضلعی است که داخل سوراخش رزوه شده است. مهره‌ها یراقی کمکی برای […]