سیم بکسل

قلاب

سیم بکسل - قلاب

گوشواره

سیم بکسل - گوشواره

قلاب دینام

سیم بکسل - گوشواره

قلاب کارابین

سیم بکسل - قلاب کارابین

شکل ساده

سیم بکسل - شکل ساده

شکل تناژ دار

shekl tonazh dar

سیم نتاب

سیم بکسل - سیم نتاب

سیم نتاب

سیم بکسل - سیم نتاب

سیم روکش دار

سیم بکسل - سیم روکش دار

ورق گیر

سیم بکسل - ورق گیر

پولیف

سیم بکسل - پولیف

بست چدنی

سیم بکسل - بست چدنی

بست چدنی

سیم بکسل - تسمه باری